top of page

Servei d'atenció socioeducativa

El servei d'intervenció socioeducativa és un servei d'atenció a la infància i les seves famílies. Realitza una tasca preventiva des de la vessant de I'educació social especialitzada durant el temps lliure dels infants.

 

   Està destinat prioritàriament a aquells que requereixen d'un procés d'acompanyament educatiu per superar les dificultats pròpies de la situació de vida del moment, sense haver de sortir del propi entorn.

EQUIP
SOCIOEDUCATIU

  L'equip socioeducatiu que hi treballa està format per persones de l'àmbit de l'educació
social, la integració social, la psicologia, la pedagogia, l'educació infantil i primària i
l'educació en el temps de lleure

Intervenció amb infants

La tasca essencial de l'equip educatiu és
acompanyar als infants en el seu itinerari
vital; estar al seu servei perquè tinguin algú amb qui comptar i resoldre les seves
necessitats, dotant-los d'eines i    estratègies que els permetin millorar la seva vida, a partir de les tutories i del pla d'intervenció individualitzat.

Intervenció amb famílies

    L'espai d'atenció a les famílies és un espai de trobada i d'escolta on es crea un vincle de confiança per establir complicitats que ens ajuden a acompanyar l'infant.

   El compromís actiu de la família és clau en el procés de millora i satisfacció de les mancances dels fills i filles. Es duu a terme mitjançant les entrevistes.

INTERVENCIÓ GRUPAL

   El grup és un espai privilegiat de socialització per aprrendre a conviure amb els altres.

 

  La tasca educativa grupal es desenvolupa a partir del quotidià i dels programes socioeducatius on es treballen les dimensions de l'infant i les seves necessitats:
educació per a la salut, suport al procés d'escolarització, competències socials, dinàmiques de participació i educació en el lleure.

TREBALL EN

XARXA

 Per complir els objectius psicopedagògics amb els infants es traça una estreta coordinació amb els diferents agents socioeducatius que intervenen amb la família. 

 

    D'aquesta manera es valora la situació i s'actua d'acord amb les seves necessitats socials detectades.

 

  Es duen a terme reunions en xarxa amb CEIP, EAP, UBASP, DGAIA, CDIAP, CSMIJ.

HORARI D'INTERVENCIÓ

Els programes educatius dirigits als infants es desenvolupen a la seu del Nus al Barri Centre de dilluns a divendres de 18:00 a 19:00h.

 

 L'equip socioeducatu del servei es troba disponible a partir de les 16:30h amb d'altres intervencions educatives del servei.
 

  L'atenció directa es realitza diferenciant les següents franges d'edat: 3-7 anys, 8-9 anys i 10-11 anys.

+ informació a: sis@esplaielnus.org

bottom of page