top of page
Servei Puntual de Cangur Municipal

L'Ajuntament de Sant Joan Despí ofereix el Servei Puntual de Cangur Municipal, un recurs gratuït adreçat a famílies amb nens i nenes d'entre 3 i 12 anys. El servei posa a disposició de les famílies un suport que facilita la corresponsabilitat social, laboral i familiar, així com també la conciliació de les diverses esferes de la vida.

 


A qui s'adreça?

A famílies amb infants de 3 a 12 anys empadronades a Sant Joan Despí.  


Modalitats del servei.

A través del Servei Puntual de Cangur Municipal, les famílies podran accedir a diferents modalitats de recollida i cura dels infants, a càrrec de monitors i monitores especialitzades

                                                                    Anem a l'escola.

 • Acompanyament de l'infant a l'escola des del domicili.

 • El/la monitor/a anirà al domicili habitual del/s menor/s del nucli familiar sol·licitant del servei i farà l’acompanyament al centre educatiu de referència.

 • Segons l’horari de recollida i l’edat de l’infant, es donarà l’esmorzar i se l’ajudarà a vestir, abans de marxar a l’escola; sempre i quan no hi hagi una persona adulta al domicili en aquell moment.

 •  En tots els supòsits la família haurà de deixar llest l’esmorzar, la motxilla de l’escola, la roba i els utensilis necessaris d’altres activitats extraescolars.

                                                         

                                                 de dilluns a divendres, de 7.30 a 9 hores

                                                        Sortim de l'escola.

 • Recollida de l'infant a l'escola i acompanyament a l'esplai, a activitat extraescolar o al domicili.

 • S'acompanyarà l’infant des del centre educatiu de referència fins a l’esplai, l’activitat extraescolar corresponent o el domicili amb la persona prèviament autoritzada que rebi al monitor o monitora, sempre que aquestes destinacions estiguin ubicades dins del municipi de Sant Joan Despí. També, inclou la recollida de l’infant a l’activitat extraescolar i l'acompanyament al domicili amb les mateixes condicions exposades anteriorment.

 • Caldrà una autorització i l’avís familiar a l’escola per possibilitar la recollida de l’infant.

 • El transport i el berenar del menor van a càrrec de la família.

 

                                                 de dilluns a divendres, de 16.20 a 19.30 h

                                                 Cangur a casa. Cura de l'infant al domicili.

 • Queden inclosos en el servei de cangur: donar el sopar, higiene de l’infant, posar-lo al llit, tasques lúdico-educatives, donar medicació sota pauta mèdica.

 • Queden exclosos del servei de cangur: la realització de tasques de la llar (inclou fer el sopar) o cura d’animals de companyia.

 • Caldrà un document identificatiu de la persona autoritzada a fer-se càrrec de l’infant en acabar el servei de cangur i un telèfon de contacte de la persona sol·licitant.

 • No es farà entrega del menor a cap altra persona que no sigui la que consta en l’autorització.

 • En cap cas, es farà el servei de cangur si hi ha una persona adulta al domicili.

 • Per garantir el bon funcionament del servei de cangur i facilitar la tasca de guarda, es preveuen 30 minuts extres (inclosos en les 3 hores màximes de servei) de coordinació i traspàs d’informació entre el/la monitor/a i la família.

 • Els dissabtes al matí, també s’inclou l’acompanyament de l’infant a activitats de lleure (esplai, colònies, extraescolars,...) dins el municipi de Sant Joan Despí.

     

                                                   de dilluns a divendres de 19 a 21.30 h; nits de divendres de 20 a 23 h; 

                                                   dissabtes de 8 a 14 h


 

Requisits d'accés

Per accedir al Servei Puntual de Cangur Municipal s’hauran de complir els següents requisits:

 •     Complir amb la normativa de registre de la unitat familiar i de sol·licitud dels serveis de cangur establerta per l’Ajuntament de Sant Joan Despí.

 •     Que la o el menor tingui empadronament a Sant Joan Despí.

 •     Sol·licitar el servei, en alguna de les modalitats existents, sempre dins del municipi de Sant Joan Despí, incloent els acompanyaments i trasllats.

 •     Informar sempre quan el o la menor requereixi de cures especials per tal de valorar la capacitat del servei per donar l’atenció adequada, segons la valoració del personal tècnic municipal.

 •     Assumir el coneixement i compliment d’aquestes instruccions.

 

Com m'hi registro?

Per poder sol·licitar un servei de cangur, prèviament les famílies interessades hauran d’enregistrar-se com a nucli familiar 

El registre del nucli familiar es podrà fer en qualsevol moment.

 


 
 

 

 

Durant el registre caldrà facilitar:

 •     Dades d’identitat de fins a 3 menors de la unitat familiar i de les persones responsables d’aquests/es.

 •     Dades relatives a infants i joves de la unitat familiar (centre educatiu, activitats extraescolars, altres domicilis, informacions mèdiques importants i necessitats de cura especial).

 •     Altres dades generals d’interès com: mascotes, vinculació a serveis municipals i altra informació sensible rellevant.

 •     Acceptació del Règim de funcionament del Servei Puntual de Cangur Municipal.

 •     Acceptació de la política de protecció de dades.

 •     Autorització de cura de les criatures a càrrec signada (com a mínim per una de les persones enregistrades que tenen la tutela).

 •     En tots els casos, la família sol·licitant:

  •         Facilitarà els informes mèdics sobre al·lèrgies o intoleràncies alimentàries, si s’escau.

  •         Facilitarà un telèfon de contacte i es mantindrà localitzable durant tot el servei.

Quan en el/la menor concorren circumstàncies personals que poden afectar a la seva cura o a l’adequat funcionament dels serveis de cangur (necessitats especials, cura d’altres persones a càrrec amb necessitats acreditades, situació de violència masclista, malalties) s’hauran de comunicar en el moment de la sol·licitud o, posteriorment, si són sobrevingudes.

Les persones usuàries del servei estan obligades a comunicar qualsevol variació de les dades facilitades.

La inscripció en el registre del servei estarà condicionada al compliment dels requisits especificats.

S’acordarà la baixa en el registre del servei quan en la inscripció i l’accés a aquest requereixin la no ocultació o falsejament de les dades per part de la persona sol·licitant.

Un cop validades les dades familiars amb el Padró Municipal, rebreu un correu electrònic amb el vostre número de registre, la normativa, els documents per formalitzar la inscripció i les indicacions per gestionar les sol·licituds de cangur.

Una vegada validada la inscripció (en el termini màxim de 3 dies), podreu sol·licitar l’abonament de 10 hores mensuals del Servei Puntual de Cangur Municipal a través de l'aplicatiu corresponent.

Juntament amb el registre i sol·licitud dels serveis s’adjuntarà la documentació que es consideri necessària per acreditar el compliment dels requisits i procedir a la seva validació. A aquests efectes es podrà demanar a les persones sol·licitants dades i documentació addicional o complementària.


Quants serveis puc demanar?

 • Les famílies enregistrades i validades disposaran d’un abonament de 10 serveis (1 servei equival a 1 hora) per cada 30 dies naturals; que es podrà utilitzar fins al 31 de desembre de 2023. Per a cada servei realitzat la persona usuària lliurarà al monitor/a l’abonament corresponent segons les hores realitzades de canguratge.


Com reservo un servei?

 • Pots fer la reserva del servei en qualsevol de les modalitats (Anem a l'escola, Sortim de l'Escola o Cangur a casa) 

 • Cada un dels serveis es limita a infants i joves que pertanyin a una mateixa unitat familiar d’edats compreses entre el 3 i els 12 anys (any de naixement entre el 2011 i el 2020), sent 3 el nombre màxim d'infants per servei.

 • Cap servei podrà superar las 3 hores ni ser inferior a 1 hora.

 • Cal respectar les franges horàries assignades.

 • Les sol·licituds del Servei Puntual de Cangur Municipal s’hauran de fer amb antelació: fins al dijous de la setmana anterior es podran sol·licitar els serveis de la setmana següent.

 • Cal esperar confirmació per fer ús del servei, amb un temps màxim de 48 hores des de la seva sol·licitud, ja que pot ser que no hi hagi disponibilitat a la franja sol·licitada.

 • Es podrà cancel·lar el servei fins a 48 hores abans de la cita prevista. Passat aquest temps, el servei reservat es descomptarà de l’abonament, excepte en aquells casos de malaltia sobrevinguda o motius d’urgència justificats.

 • S’assignarà un monitor o monitora per servei. Aquest/a portarà una targeta identificativa amb fotografia per tal d’acreditar-se.

✎ 


 

 

                                                      RESERVA UN SERVEI

 

 

 

 

 

Cost del servei

El Servei Puntual de Cangur Municipal és gratuït.


Període de prestació

El Servei Puntual de Cangur Municipal funcionarà del 2 de gener de 2023 al 31 de desembre de 2023.

 

El servei romandrà tancat:

 •     Durant les festes establertes pel calendari laboral de Catalunya d’acord amb el calendari oficial.

 •     Durant les festes locals fixades pel municipi.

L'acció s’emmarca dins del Programa Temps x Cures promogut i finançat pel Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya.


► Normes que han de respectar les persones usuàries del servei

 • Complir les normes d’aplicació del servei.

 • Aportar, comunicar i mantenir actualitzades les dades personals necessàries pel registre de família i per a la realització de les prestacions del servei.

 • Atorgar les autoritzacions i conformitats que siguin indispensables per a la cura i benestar del i de la menor, mitjançant els formularis facilitats.

 • Mantenir i observar una conducta inspirada en el mutu respecte, tolerància i col·laboració, encaminada a facilitar una millor convivència.

 • Responsabilitzar-se d’aquelles situacions en que, per motius de salut o malestar, sigui necessari que el o la menor sigui recollit o no pugui fer ús del servei.

 • Respectar la dignitat i les funcions del personal d’atenció directe del servei. 

 • Comunicar la baixa quan procedeixi.

 • Les persones responsables dels infants i joves hauran d’encarregar-se de mantenir l’ordre dels objectes personals dels nens i nenes i del domicili on presten el servei.

 • Respectar l’horari de prestació del servei.

 • No es farà entrega de les claus del domicili ni a la monitora ni a l’infant, doncs sempre hi haurà d’haver una persona autoritzada a l’inici o finalització del servei a domicili.  

 • Adoptar una conducta respectuosa amb les persones responsables de la prestació del servei, respectant les indicacions rebudes pel personal adscrit.

 • Facilitar un telèfon de contacte de la mare, pare o tutora per tal d’estar localitzables durant els serveis. 

 • Respectar les vies de comunicació establertes amb l’entitat gestora. No es podrà demanar el telèfon de contacte personal ni pagar de manera individual a les monitores per les hores de més que necessitin, una vegada s’hagi acabat l’abonament de 10h/mes gratuïtes.

 • En cas que l’entrega d’un infant o jove s’hagi de fer a algú diferent al pare, mare i/o tutor/a, caldrà avisar prèviament a l’entitat gestora i aportar una autorització signada.

 • Les monitores seran assignades per l’entitat en funció de la disponibilitat horària. No es podrà sol·licitar una professional específica pels serveis.

 • Comunicar a l’entitat gestora els nens o nenes que tinguin alguna malaltia sobrevinguda i/o presentin simptomatologia. Caldrà informe mèdic indicant que no es tracta d’una malaltia contagiosa per garantir l’execució del servei sol·licitat. 

 • En cas que l’infant o jove hagi de prendre alguna medicació, les persones responsables del o de la menor hauran de lliurar al personal del servei informe o pauta mèdica que especifiqui quina és la quantitat de medicament, el moment del dia per administrar-lo, o la recepta on s’especifiqui quines són aquestes indicacions. Si no es lliura aquesta documentació, no se li administrarà la medicació pel personal adscrit al Servei.

 • En el supòsit que un/a menor presenti símptomes de malaltia o pateixi un accident durant la prestació del Servei Puntual de Cangur Municipal, es trucarà a les persones responsables d’aquest/a. En cas d’emergència, i sempre que sigui possible, el o la monitora que realitza el servei farà acompanyament a urgències pediàtriques i/o trucarà al 061. 

La inscripció del nucli familiar de l’infant o jove al Servei Puntual de Cangur Municipal de Sant Joan Despí i el dret a la seva prestació comporta l’obligatòria acceptació i compliment de les normes d’utilització del servei.

L’incompliment de la normativa pot suposar la pèrdua d’un o més abonaments mensuals i la impossibilitat de fer ús del servei de cangur.

INSTRUCCIONS DE FUNCIONAMENT DEL SERVEI PUNTUAL DE CANGUR

bottom of page