top of page

Projecte educatiu

Introducció

    El Centre d’Esplai El Nus és una associació sense afany de lucre que treballa per l’educació en el lleure infantil i juvenil dels barris de Torreblanca, Barri Centre i Eixample de Sant Joan Despí.

   L’esplai realitza una tasca educativa, social i d’interès públic, hi ha estat declarada per l’Ajuntament de Sant Joan Despí d’utilitat pública. L’associació està formada per monitors i monitores que han decidit formar-ne part i es regeix per l’Assemblea de socis i la Junta Directiva.

   En Centre d’Esplai El Nus és membre de la Federació Catalana de l’esplai i la Fundació Esplai, entitats a través de les quals es coordina amb els Centres d’Esplai de la comarca i de la resta del país, per tal de treballar per la consolidació de l’educació en el lleure al Baix Llobregat, Barcelona i a tota Catalunya.

   Actualment a l’entitat hi ha més de 500 infants i joves entre 3 I 18 anys que participen de les activitats que oferim de dilluns a dissabtes i  en les èpoques de vacances: tallers Diaris, grups de dissabtes, Casals d’hivern, primavera

i estiu, ludoteca, serveis d’acollida al matí i a la tarda, festes d’aniversaris, colònies, campaments i rutes d’estiu.

 

   A més l’entitat porta la gestió del menjador de l'escola, Sant Francesc d’Assís a més de la gestió d’activitats extraescolars en les dues escoles Sant Francesc d'Assís i Espai 3, en un dels IES de la població i al Centre Cívic de Torreblanca

   Les activitats les organitzen més de 40 monitors i monitores, voluntaris i professionals, formats específicament,

en el món del lleure, per dur a terme la seva tasca educativa amb els infants i joves.

Marc ideològic de l'entitat

  Durant els 23 anys, l’acció educativa del Centre d’Esplai El Nus ha estat basada ens uns determinats valors que hem intentat transmetre als infants i joves a través de les activitats en les que han participat. Valors que encara avui segueixen sent els que donen sentit al projecte.

   La entitat va néixer incorporant les reflexions que es fan entorn el model de persona i societat que apareixen en el document “Azimut. Societat i valors”. Es a partir d’aquestes reflexions que es configuren quatre grans valors per a la persona.

 

  Aquests valors representen el referent ètic del projecte educatiu de l’esplai i constitueixen un cos d’objectius generals, ideals genèrics i aplicables a totes les edats i situacions.

Cercar l'utopia

   Des del Nus creiem amb la transformació per a un món millor, cercant valors com la justícia i la llibertat, trobant sentit a aportar el nostre esforç per a millorar les coses, les relacions entre les persones i cercant l’harmonia i sostenibilitat entre el progrés i la natura.

   Creiem que cal descobrir i construir el sentit dels propis actes, impregnar d’ètica els projectes i les accions quotidianes.

Avançar des de la solidaritat

     Tots i totes estem implicats en el que passa al nostre entorn més proper i a la resta del món. Cal aprendre a viure en col·lectiu, conviure en la diversitat de les cultures, a partir de la nostre identitat. Hem d’exercitar la tolerància i el respecte i la tolerància cap a totes les persones.

Pendre la inciativa

    Hem de participar de forma activa en tot allò que ens afecte, hem de considerar-nos corresponsals del que ens envolta. Tenir iniciativa vol dir, tenir imaginació, ser creatius, ser autònoms, intervenir i assumir riscos, acceptar els errors i compartir els encerts.

 

    Cal viure amb il·lusió la possibilitat de participar, exercir el dret a decidir, sobre quin món volem i quina societat comencem a construir.

Estimar la vida i viure la felicitat

    Hem d’aprendre a estimar, a ser feliços, a gaudir de la vida i a fruir de les coses senzilles, però intenses que ens ofereix el món, les persones, la cultura i la natura.

  Treballar per a l’expressió de sentiments, per a la comunicació, per a la comprensió dels altres, per veure el cantó positiu..

Metodologia educativa

    La declaració dels Drets dels infants va posar sobre la taula les necessitats bàsiques dels infants i els joves com a ciutadans i ciutadanes de ple dret.

    L’infant i el jove, tenen dret a ser respectats i a ser tractats amb amor, i tenen dret a ser educats per al respecte i que se’ls ensenyi a estimar.

 

    L’educació és un procés permanent que no s’acaba mai, la infància i l’adolescència són dues etapes de la vida en què la presència intencional d’adults amb finalitats formatives és absolutament imprescindible.

“fer-se gran és una tasca delicada i complexa. Allò que es viu a la infantesa deixa una petjada inesborrable”

El temps de lleure

      El temps lliure té una importància creixent en la nostra societat. Podem distingir tres espais de temps en la vida de l’infant i el jove:

 • Un espai de temps on l’infant i el jove és amb la família. La família és el primer àmbit de socialització de l’infant. És el referent principal un factor d’influència en els primers anys de la infantesa, i mantindrà una gran importància al llarg de la seva vida.

 • Un espai de temps on l’infant i el jove és a l’escola. L’escola és el segon gran agent educatiu. L’escola cerca agents educatius corresponsables per donar resposta a totes les necessitats educatives, cerca omplir de contingut el concepte de ciutat educadora, en el qual es complementen  i es coordinen les accions educadores de diversos agents.

 • Un espai de temps on l’infant i el jove està lliure de les obligacions escolars i familiars. Aquest tercer espai és el que anomenem “temps de lleure”. Aquest temps lliure té com a funcions bàsiques el descans, entenent el descans, no solament com una necessitat fisiològica contraposada a l’esforç i la fatiga, sinó com un descans reparador on el saber descansar, relaxar-se, contemplar gratuïtament, és un art, i aprendre’l seria garantia de desenvolupament de la sensibilitat i d’autoconeixement. La diversió és una de les altres funcions del temps lliure. La diversió implica fruir de la vida, de les relacions personals. L’espai de temps lliure és també un espai per al desenvolupament individual i social, per al desenvolupament dels valors humans. El temps lliure ha de ser un temps de consolidació de la identitat cultural, de participació social, d’interiorització dels valors humans, de comprensió de desigualtats, de potenciar les relacions personals i la identitat individual i d’educació permanent.

Educar en el temps de lleure

“Educar és el procés integral de maduració de la persona en tots els aspectes de la seva personalitat: físics, mentals i afectius, adreçat a prendre consciència del món que l’envolta i a comprometre’s en la transformació vers una societat millor”

   Educar en el temps lliure voldrà dir, doncs, actuar com agent educatiu, de manera global, en aquest espai de temps, el tercer espai en la vida de l’infant i del jove, amb la voluntat que els aprenentatges, les adquisicions i tot allò que configura la formació integral de la personalitat, transcendeixin els altres espais de la seva vida.

“L’educació en el lleure és l’educació divertida, creativa i solidària”

  L’educació de l’infant ha de ser integral, ha de tenir en compte tots els aspectes de la personalitat sense deixar-nos cap de banda. També s’ha d’educar per a la salut tenint en compte les necessitats i possibilitats del cos i la ment. El temps de lleure ha de poder estirar el nivell cultural dels infants i joves alhora que també ha de ser un temps d’educació de l’afectivitat. No es possible, tampoc, educar sense consolidar la identitat cultural de les persones i dels pobles. En el temps lliure s’educa per desenvolupar el valor de la fraternitat i la interculturalitat enfront del tancament i l’etnocentrisme. És vital que l’educació dels nostres infants i joves sigui una educació ambiental, adreçada a descobrir la natura com a tresor.

 

   El temps de lleure també és un espai on s’ha de treballar la coeducació i les relacions intergeneracionals.

Eixos metodològics

Hi han quatre eixos metodològics pels quals transcorre l’acció educativa. Són itineraris indispensables per canalitzar i assolir els objectius, són espais que necessitem per treballar els mitjans educatius. Aquests eixos són: El grup, l’activitat, el medi i la persona, la qual cosa vol dir:

Per assolir els objectius educatius, cal que el procés educatiu es desenvolupi un grup, mitjançant l’activitat, en ple contacte i interrelació amb el medi, i amb un espai específic per a la maduració individual de la persona.

OBJECTIUS EDUCATIUS PER SECCIONS

Secció petits

 OBJECTIUS EDUCATIUS GENERALS:

 • Fomentar entre els infants que gaudeixin de l’esplai , de les activitats que es realitzen i de les amistats.

 • Que els infants es comencin a esforçar envers l’autocontrol.

 • Aprendre a compartir i a acceptar que no està sol , que els altres són importants i per això cal ajudar-se i respectar-se.

 • Començar a percebre els canvis , els avanços  i les dificultats del grup i d’un mateix, i valorar-los.

 • Obrir-se progressivament a l’entorn social, cultural i natural d’una manera  sensitiva i afectiva.

 

 OBJECTIUS GENERALS ESPECÍFICS (GRUP D’ESQUIROLS):

 • Acollir als infants  en un nou grup de companys/es a l’entitat.

 • Començar a sentir la pertinença al grup i a l’entitat

 • Començar a conèixer  l’entorn més proper.

 • Fomentar de mica en mica l’autonomia de l’infanta.

 • Treballar amb els infants l’autocontrol .

 

 OBJECTIUS EDUCATIUS ESPECIFÍCS (GRUP DE MARMOTES):

 • Assolir més autonomia personal davant de les activitats.

 • Treballar més l’excursionisme i  potenciar-ho davant  dels canvis de grup.

 • Ampliar els seus coneixements respecte el seu poble, barri i ciutat.

 • Aprendre a espavilar-se més tot sols sent més autònoms i més creatius.

 • Aprendre  a desenvolupar la seva capacitat de dir i decidir i portar-ho a terme i assumir totes les conseqüències.

 • Fomentar el respecte a l’entitat i els seus continguts obtenint un sentiment de pertinença.

Secció mitjans

OBJECTIUS EDUCATIUS GENERALS:

 • Madurar els hàbits socials i personals adquirits en l’etapa anterior i, molt particularment, tots els que tenen a veure amb els comportaments saludables.

 • Començar a pensar i treballar per millorar la vida de grup i de les persones properes i desenvolupar la solidaritat dins del grup.

 • Descobrir la solidaritat amb l’entorn: ser sensibles amb els que pateixen, amb els que no ho tenen tot.

 • Ser conseqüents amb les pròpies responsabilitats i compromisos. Iniciar-se en l’autogestió, la participació activa en la vida de grup, el fet de no acomodar-se.

 • Aproximar-se a l’entorn social, cultural i natural utilitzant les capacitats intel·lectuals pròpies d’aquest moment evolutiu: relació, classificació, comparació…

 • Esforçar-se en l’expressió de sentiments positius, valorar l’optimisme i la superació de les dificultats.

 

OBJECTIUS EDUCATIUS ESPECÍFICS:

 • Propiciar que l’entrada al grup de Mitjans dels infants que pugen de la secció de petits, sigui positiva i satisfactòria pels infants.

 • Desenvolupar l’autonomia personal i social.

 • Treballar la coeducació i la separació entre nois i noies (pròpia d’aquesta etapa evolutiva)

 • Treballar la capacitat de comunicació, crítica, expressió i reflexió.

 • Consolidar la dinàmica de l’activitat de dissabtes pròpia dels grups de mitjans.

Secció joves

OBJECTIUS EDUCATIUS GENERALS:

 • Que els i les joves interioritzin i racionalitzin els hàbits personals i socials, i madurar molt particularment els que tenen a veure amb els comportaments saludables

 • Que els i les joves siguin sensibles a les necessitats del barri, l’entitat i l’entorn per començar a sentir com a propis els grans reptes i problemes de la humanitat (racisme, pobresa, destrucció del medi ambient… ) i sentir-se responsable de treballar per solucionar-los

 • Que els i les joves reflexionin sobre els grans valors humans: pau, justícia, igualtat, fraternitat…, interioritzar-los i traduir-los també a escala de relacions personals, utilitzant les capacitats intel·lectuals pròpies d’aquest moment evolutiu:capacitat d’abstracció, elaboració d’hipòtesis…

 • Que els i les joves desenvolupin al màxim el compromís personal i l’autogestió del grup mitjançant el disseny de projectes i la responsabilització dels propis actes.

 • Que els i les joves acceptin els altres i s’acceptin a ells mateixos, establir amistat amb joves de l’altre sexe, valorar el gust per l’esforç i la generositat

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS (GRUPS DE DISSABTE):

 • Que els i les joves reforcin els seus sentiments d’amistat i la coneixença dels altres membres del grup mitjançant una activitat relacional

 • Que els i les joves se sentin protagonistes i partíceps dintre del seu grup de dissabte

 • Que els i les joves siguin capaços de portar a terme els diferents projectes que proposin i siguin capaços d’autogestionar-se com a grup

 • Que els i les joves tinguin uns educadors i educadores de referència i un espai on poder desenvolupar diferents activitats dirigides i educatives

 • Que els i les joves s’ho passin bé

bottom of page